Προϊόντα Ένδυσης & Υπόδησης Προστασίας Εργαζομένων

 Σας ενημερώνουμε ότι τα Panoply, Venitex, Tiger, Brands μετονομάζονται υπό την DeltaPlus Brand, οι οποίοι είναι και οι κατασκευαστές αυτών, σε DELTA PLUS. Οπότε τα προϊόντα όλων αυτών θα τα βρίσκετε πλέον σαν DELTA PLUS και όχι σαν Panoply-Venitex-Tiger, χωρίς βέβαια αυτό να παραπέμπει σε διαφοροποίηση της ποιότητος τους.

 Η παγκόσμια δύναμη στην κατασκευή εργατικού ρουχισμού και ειδών ατομικής προστασίας με 5 λογιστικές πλατφόρμες 44.000 τετραγωνικών, πάνω από 155 εκατομμύρια euro πωλήσεις και με εγγυημένη συμβατότητα των προϊόντων της με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής οδηγίας 89/686/CEE. H Panoply ειδικεύεται στην εργατική & εταιρική ένδυση, με γνώμονα την μέγιστη ατομική προστασία και ποιότητα. Το εύρος των προϊόντων είναι τέτοιο όπου μπορεί ο πελάτης να βρει το «ύφος» αλλά και τον «τύπο» που του ταιριάζει βάση των αναγκών του.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 

Τα ΜΑΠ πρέπει : 

 • Να είναι σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά µε το σχεδιασµό και την κατασκευή τους από πλευράς ασφάλειας και υγείας.
 • Να είναι κατάλληλα για τους κινδύνους που πρέπει να προλαµβάνονται και η χρήση τους να µη συνεπάγεται νέους κινδύνους.
 • Να επιλέγονται µε βάση τις συγκεκριµένες κάθε φορά συνθήκες και ανάγκες.
 • Να προσαρµόζονται στο χρήστη.
 • Να χρησιµοποιούνται µόνο για τις προβλεπόµενες χρήσεις και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
 • Να συνοδεύονται µε σαφείς οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα.
 • Να συντηρούνται,, να επισκευάζονται και να καθαρίζονται τακτικά.
 • Να αντικαθίστανται όταν παρουσιάζουν προχωρηµένη φθορά ή έχει λήξει ο επιτρεπόµενος χρόνος χρήσης τους.
 • Να φυλάσσονται σε ειδικές θέσεις ή χώρους µε καλές συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής.
 • Σε περίπτωση πολλαπλών κινδύνων αν χρησιµοποιούνται περισσότερα του ενός,, πρέπει να είναι συµβατά µεταξύ τους και αποτελεσµατικά.. 
 • Σε περίπτωση που τα ΜΑΠ διαθέτουν σύστηµα µε το οποίο µπορούν να συνδέονται µε συµπληρωµατικό σύστηµα,, το εξάρτηµα σύνδεσης πρέπει να έχει µελετηθεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε να µπορεί να προσαρµοστεί µόνο σε σύστηµα κατάλληλου τύπου.
 • Τα ΜΑΠ που προορίζονται για χρήση σε εκρηκτική ατµόσφαιρα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να µην είναι δυνατό να παραχθεί σ’αυτά τόξο ή σπινθήρας προέλευσης ηλεκτρικής ή ηλεκτροστατικής, ή λόγω κρούσης, ο οποίος µπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη εκρηκτικού µίγµατος.
 • Να προορίζονται για προσωπική χρήση.
 • Τα ΜΑΠ επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά και να τίθενται σε χρήση εφόσον είναι κατάλληλα κατασκευασµένα ώστε να προφυλάσσουν την υγεία και να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των χρηστών (χωρίς να θίγεται η υγεία και η ασφάλεια άλλων προσώπων)  και εφόσον συντηρούνται κατάλληλα και χρησιµοποιούνται για τον κατάλληλο σκοπό. 
 • Τα ΜΑΠ που διατίθενται στην αγορά απαιτείται να φέρουν τη σήµανση CE επ’’ αυτών και στη συσκευασία τους µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι ορατή και ευανάγνωστη και να παραµείνει ανεξίτηλη κατά την αναµενόµενη διάρκεια ζωής των µέσων ατοµικής προστασίας.

 Για κάθε µέσο ατοµικής προστασίας που διατίθεται στην αγορά, ο κατασκευαστής υποχρεωτικά συντάσσει και παραδίνει ενηµερωτικό σηµείωµα στην ελληνική γλώσσα που περιέχει χρήσιµα στοιχεία για τα µέσα ατοµικής προστασίας :

 •  Τα στοιχεία του κατασκευαστή του µέσου ατοµικής προστασίας. 
 •  Τις επιδόσεις που επιτεύχθηκα&n
Προϊόντα, Ένδυσης, Προστασίας, Εργαζομένων